Kontakt

O studiach

Executive Master of Business Administration

  Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) to najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Prowadzone innowacyjną formą hybrydową. To nowe rozwiązanie, które proponujemy dla słuchaczy. Moduł programu realizowany jest przez wybitnych i doświadczonych profesjonalistów/praktyków z Polski.

Studia hybrydowe

  Forma hybrydowa studiów jest połączeniem nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi. Zajęcia hybrydowe pomagają rozwijać kompetencje przyszłości. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, gier symulacyjnych. Słuchacze w ramach zajęć realizują projekty indywidualne i zespołowe. Stawiamy na indywidualne potrzeby rozwoju słuchacza.

  Absolwentów studiów podyplomowych MBA w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wyróżnia zdobyta wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktycznego prowadzenia negocjacji w biznesie, zarządzania kadrą i nowoczesnym podejściem na zachodzące zmiany społeczne i gospodarcze.

Dyplom i uprawnienia

  Absolwenci studiów Executive Master of Business Administration otrzymują dyplom MBA. Dyplom ukończonych studiów MBA uprawnia do zasiadania w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 735).

 Dyplom MBA zwalnia z państwowego egzaminu uprawniającego do zasiadania w radzie nadzorczej. Uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Studia adresowane są do:

 • kadry kierowniczej,
 • dyrektorów spółek handlowych,
 • kandydatów do Rad Nadzorczych
 • menedżerów,
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • osób zarządzających średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
 • osób, które chcą uzupełnić wykształcenie akademickie i rozwinąć praktyczne umiejętności menedżerskie,
 • konsultantów oraz doradców biznesu,
 • osób przygotowujących się do objęcia funkcji menedżerskich.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego  lub  drugiego  stopnia  albo  jednolitych  studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania.

MBA to interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z wielu dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, prawo, finanse, rachunkowość, psychologia, a także etyka.

 

 • Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu współczesnych wyzwań szeroko rozumianego zarządzania, która jest niezbędną do zrozumienia współczesnych trendów i dylematów rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Program studiów zapewnia poznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących tworzenia i realizacji strategii organizacji oraz doskonalenia systemów zarządzania.
 • Słuchacze zdobędą umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin do twórczego formułowania i rozwiązywania złożonych oraz niestandardowych problemów związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem
 • Dodatkowo, program studiów zapewnia zdobycie umiejętności komunikowania się, negocjacji oraz budowania zespołu.
 • Program zapewnia pozyskanie kompetencji społecznych polegających na inicjowaniu i aktywnym uczestnictwie w pracy interdyscyplinarnych zespołów w środowisku pracy i poza nim
 • Moduły programu studiów podyplomowych realizowane są przez wybitnych specjalistów/praktyków z poszczególnych obszarów.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, gier symulacyjnych, testów, ćwiczeń, projektów realizowanych indywidualnie oraz zespołowo.
 • Program zawiera elementu coachingu , który zorientowany jest na identyfikację indywidualnych potrzeb rozwojowych słuchaczy.
 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym ( sobota/niedziela).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego na obronie projektu/pracy dyplomowej.
 • Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Skip to content